AAA


QSC


In English

russia

FAQ - Frågor och svar om Momsåtervinning


Här ger vi svar på de vanligaste frågorna angående momsåtervinning.

 

 

Vad betalas tillbaka?
I vissa länder omfattar återbetalningsrätten allt det som skulle ha varit avdragsgill ingående moms för ett företag verksamt i det aktuella landet. Andra länder är inte alls lika generösa med återbetalningen. I vissa länder får man tillbaka endast delar av momsen eller under vissa förutsättningar. Översikt 1 ger en bild över de varor och tjänster där momsåtervinning är möjligt idag. Reglerna för vad som återbetalas kan dock ändras på grund av politiska beslut.

Tillbaka till toppen


Vilka momssatser gäller i Europa?
Momssatserna i Europa ligger på upptill 25%, se Översikt 2. Om du får momsen tillbaka från ett land med en momssats på 25% innebär det att du sparar uppemot 1/5 av kostnaderna på varor och tjänster som t.ex. transporter, mässor, reklam samt mat och logi.

Tillbaka till toppen

 

 

Vad kostar det?
Du betalar inte en krona innan du har fått tillbaka din moms. Vårt arvode varierar beroende på land och utgörs av en procentavgift på återvunnet belopp eller en minimiavgift, se Översikt 2. Inga ytterligare kostnader tillkommer oavsett hur mycket arbete som måste läggas ner på ditt ärende. Är du medlem i Handelskammaren Värmland rabatterar vi vårt arvode!
Tillbaka till toppen

 

Hur betalas den återvunna momsen tillbaka?
Pengarna sätts in på ett av dig angivet konto i SEK eller EURO efter önskemål. I de fall då myndigheterna betalar ut direkt till dig fakturerar vi dig vår provision.
Tillbaka till toppen

 

Vilka villkor skall vara uppfyllda för att återbetalning av moms skall kunna sökas?
1. Företaget måste vara momsregistrerat i hemlandet.
2. Företaget får ej vara momspliktigt i det land återbetalning sökes.
3. Momsen som betalats i utlandet måste ha samband med företagets verksamhet.
Tillbaka till toppen

 

Hur skall fakturorna vara utformade?
Fakturorna skall för en snabb och säker handläggning innehålla följande information:

• Leverantörens momsregistreringsnummer, namn och adress
• Förvärvarens namn och adress
• Fakturanummer, fakturadatum och leveransdatum
• Typ av vara/tjänst samt mängd
• Varans/tjänstens pris inkl. moms, exkl. moms
• Momssats och momsbelopp

ALLA UPPGIFTER SKALL VARA PÅFÖRDA AV LEVERANTÖREN!

Alla länder håller dock inte lika hårt på att alla uppgifter finns. En del länder accepterar även vanliga kvitton då det gäller lägre belopp. För t. ex. representation i Tyskland krävs dock utförligare information om antalet deltagare m.m. Alla utländska myndigheter kräver originalfakturor.
Tillbaka till toppen

 

När är det dags att ansöka?
Det är i de flesta länder möjligt att ansöka kvartalsvis och årsvis. För att vi skall hinna förbereda ansökan och garantera att ansökan anländer i tid till myndigheterna behöver vi ha fakturorna så snart som möjligt efter årsskiftet, dock absolut senast sista juli (Norge sista april) året efter. Ju snabbare alla nödvändiga dokument är oss tillhanda desto kortare tid behöver du ligga ute med pengar som tillhör dig! Du kan sända oss dina fakturor fortlöpande, både om du skall ansöka kvartalsvis eller årsvis.

Tillbaka till toppen

 

 

Vilka belopp är det möjligt att söka momsrestitution på?
Minimibeloppen varierar från land till land, se Översikt 2.
Tillbaka till toppen

 

Hur lång tid dröjer det innan momsen återbetalas?
De flesta myndigheter lovar en handläggningstid på max sex månader. Det kan dock ta längre tid. Vi utbetalar beloppet till dig inom en månad efter att beloppet är oss tillhanda.
Tillbaka till toppen

 

Hur kan vi representera dig?
För att kunna representera dig inför de utländska myndigheterna behöver vi en fullmakt. Det behövs en fullmakt för varje land i vilket du önskar ansöka om återbetalning av moms. Tänk dock på att det inte är möjligt att befullmäktiga två ombud samtidigt. Därför måste du, om du anlitat något annat ombud tidigare, annuellera dessa fullmakter innan vi kan hjälpa dig. Vissa fullmakter behöver attesteras hos notarius publicus, se Översikt 2. Notarius publicus kan ta ut en mindre avgift för denna tjänst.
Tillbaka till toppen

 

Om ansökan avslås av de utländska myndigheterna?
Överklagan av beslut måste göras inom sex veckor efter avslag. Om din ansökan avslås meddelar vi dig detta samt anledningen till avslaget. Om du vill överklaga och det är befogat överklagar vi beslutet åt dig.
Tillbaka till toppen

 

Felaktiga upplysningar
Om sökanden har angivit felaktiga eller inkompletta upplysningar och på dessa grunder fått utbetalt för mycket kan det felaktiga beloppet krävas tillbaka med ränta. Felaktigt återbetalda belopp kan också avräknas vid senare ansökan om återbetalning. Eventuellt tillkommer även böter. Utbetalt belopp kan också avräknas/krävas tillbaka vid de tillfällen då felaktig betalning beror på uppenbara fel från myndighetens sida, t ex räknefel.
Tillbaka till toppen

 

Tips för hantering av fakturor!
Direkt när du får fakturan, stämpla med verifikationsnummer, ta kopia och bokför kopian. Placera originalet i en pärm för fakturor till momsåtervinning. Då är det lätt för dig att finna de aktuella fakturorna då det är dags att ansöka om momsåterbetalning!
Tillbaka till toppen

 

Det här gör vi åt dig
• Vi granskar och sorterar dina bilagor
• Vi fyller i alla ansökningar
• Vi inhämtar särskilt intyg om registrering till mervärdesskatt
• Vi skickar in handlingar med krav på återbetalning av moms till aktuellt land
• Vi bevakar respektive lands tidsfrister och eventuella lagändringar
• Vi förhandlar med den utländska skattemyndigheten och lämnar in eventuell överklagan mot felaktigt beslut
• Vi tar emot och utbetalar det återvunna beloppet med avdrag för vår provision. Originalverifikationerna återsänds till dig.
Tillbaka till toppen

 

Detta behöver Du göra!
1. Signera de fullmakter vi sänder till dig för de länder i vilka du vill ansöka om återbetalning av moms.
2. Sänd tillbaka fullmakterna till oss tillsammans med aktuella originalfakturor. (Ta kopia på fakturorna och märk kopiorna med att originalet är hos Eurotax PayBack AB.)
3. För vissa länder krävs även din personliga underskrift på ansökan. Vi sänder relevanta handlingar i de fall då det blir aktuellt!

Vi tar emot alla handlingar fortlöpande, dock behöver vi ha alla nödvändiga handlingar senast sista april för ansökningar gällande fjolårets moms.

Tillbaka till toppen

 

 

Översikt 1

 

Momstabell


Momsåterbetalningsmöjligheter i Europa.
Det lönar sig alltid att försöka, även i de fall där det i tabellen inte anges att återbetalning är möjlig.
Tillbaka till toppen

 

Översikt 2
Momssatser i Europa, Minimibelopp, Arvode.
Momssatser Minimibelopp per ansökan Arvode (SEK) exkl. moms.
Reducerad Standard Valuta Kvartal År Min. %

 

 

Momssats

Minimibelopp/
ansökan

Arvode/ansökan exkl. moms

Land

Reducerad

Standard

Valuta

Kvartal

År

Min. (SEK)

%

AT

10%

20%

EURO

400€

50€

1000

14

BE

6%,12%

21%

EURO

400€

50€

500

12

CZ

5%

19%

CSK

400€

50€

1 000

20

DE

7%

19%

EURO

400€

50€

500

12

DK

-

25%

DKK

400€

50€

500

12

ES

4%,7%

18%

EURO

400€

50€

1 000

14

FI

8%, 17%

22%

EURO

400€

50€

500

12

FR

-

19,6%

EURO

400€

50€

1000

14

GB

-

17,5%

GBP

400€

50€

500

12

GR

-

19%

EUR

400€

50€

1 000

14

HU

5%

20%

HUF

400€

50€

1 000

14

IE

-

21%

EURO

400€

50€

500

14

IT

-

20%

EURO

400€

50€

1 000

14

LU

3%,12%

15%

EURO

400€

50€

500

12

NL

6%

19%

EURO

400€

50€

500

12

NO

-

25%

NOK

2 000

400

300

12

PT

5%, 12%

21%

EURO

400€

50€

1 000

14

SE

6%, 12%

25%

SEK

400€

50€

300

12

 


Tillbaka till toppen

 

Tillbaka till Moms